CRITERIS 2021-22 (en presencial i semipresencial / en escenari tot telemàtic) CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 2021-22. MATÈRIES D'ÈTICA I FILOSOFIA

Trobareu tot seguit els Criteris de Qualificació de les matèries de Filosofia i Ètica al Batxillerat i l'ESO en una situació presencial i semipresencial (en situació semipresencial es poden celebrar exàmens de manera presencial). En cas de confinament en què no es puguin fer exàmens presencials d'Avaluació, hem consignat darrera de la validesa de cada criteri una "NOTA" amb els tant per cents de valoració que s'assignarien a les activitats telemàtiques. Per a "recursos" i "activitats" de les matèries de Filosofia, adreceu-vos al Moodle del Centre, en què la totalitat del professorat del Departament de Filosofia ja té a punt els mateixos cursos que imparteix en format presencial en cas que s'hagi de fer docència semipresencial.

Per a qualsevol dubte podeu escriure a filosofia.iamf@gmail.com .

Molts ànims i salut i un bon curs a tothom!

--------------------------------------------------------------------------------


DEPARTAMENT DE FILOSOFIA - CURS 2021-22
FORMA D'AVALUAR, CRITERIS I OBJECTIUS MÍNIMS DE QUALIFICACIÓ.
PROMOCIÓ I RECUPERACIÓ DEL PROPI CURS

 Els criteris de qualificació d'ESO s'adapten a la implementació que el Centre va fer del nou Decret d'avaluació a l'ESO a l'avaluació final del Curs 2018-19.


Els criteris de Qualificació que s'esmenten tot seguit regeixen totes les matèries que imparteix el Departament de Filosofia a Batxillerat en situació presencial i semipresencial: Història de la Filosofia a 2n de Batxillerat, Filosofia i ciutadania a 1r de Batxillerat, Sociologia a 2n de Batxillerat i Psicologia a 1r i a 2n de Batxillerat, Filosofia optativa de 4t d’ESO. El percentatge que representen els continguts en la nota és del 70%, els procediments del 20% i les actituds el 10%. Per a Cultura i valors ètics, de 1r a 4t d’ESO, els percentatges es valoren en un 50% els continguts i procediments i en un 50% les actituds. Els Criteris d'ESO els podeu trobar al paràgraf final d'aquest document.

L'avaluació es durà a terme seguint les tres fases establertes normativament; és a dir, una avaluació inicial diagnòstica, l'avaluació formativa, i l'avaluació sumativa o final. Dels seus criteris se'n fa notícia al punt 4 de les Instruccions d'organització i funcionament del curs 2021-22 del Departament d'Ensenyament, tant per a ESO com per a Batxillerat:


En concret, vegeu “Concreció i desenvolupament del currículum al batxillerat”, pàg.172 i “Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESO”, l’avaluació a l’ESO, punt 5, pàg. 279. 
I també a l'Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, modificada per l’Ordre ENS 56/2012 de 8 de març, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del Batxillerat; i al DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat


L'avaluació inicial mesurarà:
a) La capacitat d'assimilació d'un vocabulari específic de la matèria.
b) La capacitat d'organització dels continguts en un discurs ordenat i coherent.
c) La capacitat de comprensió dels problemes filosòfics de nivell inicial.

L'avaluació formativa. Es realitzarà en les dates previstes pel Centre al final de cada trimestre. Constarà d'una prova escrita individualitzada o examen per trimestre, com a mínim, els resultats de la qual, serviran per ajustar el ritme del procés pedagògic. Aquesta prova o examen constituirà el 70% de la nota de la qualificació de cada trimestre, i integra tant continguts com procediments. La nota del trimestre vindrà matisada per la realització, si escau, d'altres activitats per part de l'alumne, com resolució d'exercicis del llibre de text, breus resums d’alguna lliçó del temari, breus comentaris de text per escrit o preguntes de debat sobre alguna pel·lícula o documental, a més de la revisió ocasional del quadern d’apunts de l’alumne, i de preguntar oralment sovint a classe, i participar, per valorar si es segueix l'explicació, qualificar actituds positives o negatives a l'aula. Es podran realitzar totes elles, o tan sols algunes activitats durant el trimestre, a criteri del professor, que constituiran el 20% de la nota que, juntament amb el 10% que conta l'actitud per part de l'estudiant, en relació als seus hàbits d'estudi i de treball, tant a l'aula com a casa, dóna lloc al 30% restant de la nota total per a la qualificació de cada trimestre. NOTA: Per a les matèries de Batxillerat i la Filosofia optativa de 4ESO, en una situació de treball telemàtic en de ple confinament, s'inverteixen els criteris i s'engloben de la manera següent: 60% procediments + actitud de trametre les tasques de manera constant, educada i puntual, i 40% per a la dissertació que substituiria l'examen. Per a la matèria de Cultura i valors ètics en situació de treball telemàtic i ple confinament regirien els mateixos criteris: 50% els continguts i procediments i en un 50% les actituds.

Per a les matèries amb fort contingut procedimental, com són la Història de la Filosofia de 2n de Batxillerat, en què els alumnes han de preparar-se per les PAaU, i també la Psicologia, tant de 1r de Batxillerat, com de 2n, aquest criteri es tindrà especialment en compte. Altrament, per a les matèries de Filosofia i ciutadania i Sociologia, les proporcions seguiran la mateixa pauta, o també podran, a criteri del professor, assolir el 80% de valor per a l'examen, i el 20%, tant per els procediments (10%) del treball de les activitats diàries a classe i dels deures que es manen periòdicament a casa, com per a  l'actitud (10%).

L'estudiant serà informat de les qualificacions parcials obtingudes en coneixements, procediments i actituds, valors i normes al llarg del trimestre, així com de l'avaluació conjunta global, i tindrà el dret de revisar les proves que ha escrit i a conèixer públicament els criteris amb què ha estat qualificat i, en cas d'haver suspès el trimestre, també disposarà d'una prova o examen de recuperació dels continguts i procediments, en què no s'atorgarà una nota major de 5, i que es celebrarà en una única convocatòria de suficiència a final de curs segons el Pla de Centre, en la que cada estudiant anirà amb la part de la matèria que tingui suspesa. En cap cas, matèria o nivell, el Departament de Filosofia preveu cap examen de millora per a ningú suspès, ja que la “millora” es produeix, si s'escau, al llarg del propi curs, dins del que es coneix com a “avaluació contínua”.

L'avaluació sumativa o final. Es realitzarà un cop impartides les unitats programades, degudament adaptades al nivell i possibilitats del grup classe. Els criteris que s'estableixen com a referència per a l'avaluació dels procés d'aprenentatge són els expressats, juntament amb els objectius (que es consideraran aquí com a terminals) per a cada matèria al Currículum del Batxillerat del Decret 142/2008 del DOGC núm. 5183, i que adjuntem a la Programació didàctica de cada una d'elles. Aquesta avaluació serà global, sense que calgui necessàriament la superació de la totalitat dels crèdits que la conformen per superar-la. Es tindrà en compte la informació proporcionada per les avaluacions individuals formatives de l'estudiant, la seva progressió en el currículum cursat i la seva capacitat per afrontar la fase següent, i tindrà un caràcter individualitzat, integrador i globalitzador.

En concret, la nota del curs és la mitjana aritmètica de la nota de les tres avaluacions del curs, que es fa sempre que la nota per trimestre hagi estat de 4, o més de 4, i de que s'hagin aprovat dos trimestres. En cas contrari, de tenir suspesos dos trimestres de tres, caldrà que l'estudiant faci l'examen de final de curs, que serà dels continguts mínims de tota la matèria del curs, en ordre als criteris mínims de qualificació expressats a les programacions didàctiques, i en la forma d'un examen únic per a cada matèria del Batxillerat, que elaborarà el Departament de Filosofia. En aquest examen, entès com a final o de convocatòria extraordinària, es podrà atorgar una puntuació de l'1 al 10.

En cas que l'estudiant tingui la matèria de Filosofia i ciutadania de primer de Batxillerat suspesa, i la dugui pendent de recuperar durant el curs de segon de Batxillerat, el Departament de Filosofia elaborarà un examen únic de recuperació que es celebrarà durant el mes de febrer del segon curs de Batxillerat, i que es qualificarà amb els criteris mínims d'avaluació esmentats més amunt. 

  Els criteris d'avaluació d'ESO s'adapten a la implementació que el Centre va fer del nou Decret d'avaluació a l'ESO a l'avaluació final del Curs 2018-19.Respecte a la matèria de Filosofia optativa de 4t d'ESO, es seguiran els criteris mínims recollits al DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria. L'avaluació de cada trimestre es basa en tres aspectes: proves memorístiques i d'aplicació de procediments en forma d'exàmens, i que suposaran el 50% de la nota, activitats escrites o orals, a fi de tenir nota representativa de tothom, que valdran el 40% de la nota, i l'actitud a classe, que equivaldrà al 10% de la nota. La nota final del curs és el resultat d'assolir un 5 després de calcular la mitjana dels tres trimestres, en què hi haurà un examen en cada un d'ells. En cas que un trimestre no arribi a 4, aquest no contarà per la mitjana del final de curs, i s'haurà de recuperar en una prova -examen- de final de curs, en que es contarà cada trimestre separadament, i s'exigirà conjuntament a ell, la presentació d'aquelles activitats pendents d'entregar i/o suspeses durant el curs.

Per a la matèria de Cultura i valors ètics (matèria comuna de l’àmbit de cultura i valors ètics) a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO la qualificació s’atindrà als criteris del Decret 187/2015 DOGC. Núm. 6945–28.8.2015, en què es preveuen instruments d’adquisició variats i de forma gradual i contínua de les competències que inclouen capacitats en l’ordre cognitiu (observacions, estudi de casos, redaccions, cròniques, presentacions); d’hàbit (creacions, confecció d’un portfoli); i actitudinal (autoavaluació, avaluacions mútues), en què s’assigna el 50% del pes de la nota al component actitudinal i disposicional de l’alumne envers la matèria, i un 50% del pes de la nota als components cognitiu i d’hàbits de l’alumne envers la matèria. La nota es derivarà de les pautes d’observació, les rúbriques d’elements de descoberta i d’autoavaluació i interavaluació, amb els indicadors del nivell d’assoliment dels objectius terminals al final de cada avaluació, que cada professor que ho imparteixi implementi, de manera que quedi clar en ordre a l’aprofitament final de la matèria, en especial atenció als criteris de diversitat, versatilitat i necessitats i complexitat de cada nivell.

També, com a Filosofia optativa de 4t d’ESO, la nota final del curs és el resultat d'assolir un 5 després de calcular la mitjana dels tres trimestres, en què hi haurà un examen en cada un d'ells. En cas que un trimestre no arribi a 4, aquest no contarà per la mitjana del final de curs, i s'haurà de recuperar en una prova -examen- de final de curs, en que es contarà cada trimestre separadament, i s'exigirà conjuntament a ell, la presentació d'aquelles activitats pendents d'entregar i/o suspeses durant el curs.


Sistema de recuperació de les avaluacions i exàmens de suficiència.

NOTA: el sistema de recuperació del curs, els exàmens de suficiència, finals i de millora, els deures d'estiu i, en concret, l'examen de setembre per a Filosofia i ciutadania en situació de treball telemàtic i ple confinament, si es donés el cas, s'anunciarà a final de curs: mesos maig-juny de 2022 en aquest mateix Bloc de Filosofia, i sempre amatents a les instruccions del Departament d'Educació.

Per a la nota de final de curs, es calcula la mitjana aritmètica de la nota de les tres avaluacions a partir de la nota de 4, tenint en compte que, en ser avaluació contínua, podem considerar atorgar més pes a les notes de final de curs en el cas dels estudiants que el porten aprovant amb bona nota durant tot l'any.

Els estudiants que suspenen diverses avaluacions han de tenir dret a recuperar la part de la matèria que tinguin pendent a final de curs. Per això, el Departament de Filosofia organitza un únic examen de suficiència de redacció unitària realitzada pel propi Departament, durant la setmana de suficiència que el Centre té prevista al mes de maig per a les matèries que es cursen a 2n de Batxillerat, i durant el mes de juny per a les matèries de 1r de Batxillerat, en el que la màxima qualificació o nota que es podrà assignar és la de 5 per a recuperar la/les avaluació/ns que s'escaiguin, i en cap cas es celebraran exàmens de recuperació intertrimestrals durant la resta de curs, a part de la suficiència de juny i del final de setembre.

a) Amb dues avaluacions suspeses, encara que sigui amb qualificació de 4, els estudiants hauran d'anar a l'examen de suficiència de les dues avaluacions suspeses, ja que la mitjana aritmètica no els arribaria per promocionar el curs i, pel fet que l'avaluació és contínua, es prendrà la precaució de no expressar ni la nota de la tercera avaluació, ni la nota de final de curs, fins que es conegui el resultat de la recuperació de suficiència de les dues primeres avaluacions.

b) En el cas d'una sola avaluació suspesa amb qualificació de 4 o més de 4, si no és la darrera del curs, es podria considerar a criteri del professor, a fi d'afavorir l'estudiant, considerat el seu treball durant la resta del curs, d'atorgar-li una qualificació o nota final de 5, sense fer cap examen de suficiència.

c) L'avaluació és contínua i, a final de curs, i a 1r de Batxillerat (matèries de Filosofia i ciutadania i Psicologia), a la setmana de suficiència del juny, cada alumne amb avaluacions suspeses s'haurà de presentar de les que li corresponen. La qualificació o nota màxima que es podrà assignar a l'examen és de 5 i no més de 5, a la que caldrà sumar-li després el 10 i el 20 % del trimestre suspès. Si no se'n surt, haurà d'anar a la convocatòria de setembre, en la que el Departament de Filosofia posa un examen de continguts mínims que té un caràcter únic i és elaborat per tot el professorat del Departament, en el que l'alumne pot treure una qualificació nota graduada de l'1 al 10.
d) Hem de recordar que aquest mateix procés, a 2n de Batxillerat (matèries d'Història de la Filosofia i de Sociologia), s'avança al més de maig, on també hi ha després dels exàmens de la 3a avaluació, una setmana de suficiència de maig, abans de l'avaluació “final de 2n de Bat”, que representa l'última ocasió que els estudiants tindran per aprovar el curs amb possibilitats de poder anar a la convocatòria de les PAaU de juny. Tant l'examen de suficiència del maig (segons la/es avaluació/ns que cada estudiant tingui pendent/s), com l'examen de la “convocatòria extraordinària” de juny és un examen únic elaborat pel Departament de Filosofia, però cal tenir en compte que la qualificació o nota de l'examen de suficiència és d'un màxim de 5, i que la de l'examen de la convocatòria extraordinària és una nota graduada possible de l'1 al 10.

e) Si un estudiant només suspèn la tercera avaluació, i ho fa amb una qualificació o nota de menys de 4 en la nota total d'avaluació, ha d'anar només a l'examen de la recuperació de la tercera en el que haurà de treure màxim una qualificació o nota de 5 (suficiència) sobre el que se li aplicarà el 20% i el 10% de la nota restant de l'avaluació. En aquest cas extrem de tan sols la darrera avaluació suspesa s'instarà vivament a l'alumne a que es presenti a la recuperació de suficiència de la tercera, perquè un nota de No Presentat (NP), significa anar a la recuperació de tot el curs a la convocatòria extraordinària de juny (a 2n de Batxillerat) o a la de setembre (a 1r de Batxillerat). És en aquest cas de l'última avaluació suspesa, fins i tot després de d'haver-ne fet la recuperació, en què, per afavorir a l'estudiant, per contes de fer servir el criteri de l'avaluació contínua, o el de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, casos ambdós en què quedaria suspès, es tindrà en compte, a judici del professor, la feina feta per l'alumne durant tot el curs.

f) Respecte als estudiants de 2n de Batxillerat amb matèries pendents de 1r de batxillerat, i donat que cap de les matèries del Departament de Filosofia al Batxillerat Filosofia i ciutadania (currículum temàtic) i Història de la Filosofia (currículum històric), ni tampoc les optatives Psicologia i Sociologia, no tenen continuïtat curricular (com en els idiomes), de manera que el seu avaluar no és netament continu d'un curs a l següent; no es contempla que un estudiant amb la matèria de Filosofia i ciutadania de 1r de batxillerat pugui aprovar-la només aprovant la primera avaluació de la matèria d'Història de la Filosofia de 2n de Batxillerat, sinó que, en ser dos cursos curricularment estancs, l'estudiant haurà de presentar-se al corresponent examen de recuperació de pendents de 1r de Batxillerat que es celebrarà durant el mes de febrer del curs de 2n de Batxillerat i, en cas de suspendre'l, se li recomanarà d'esmerçar-se en treballar la matèria d'Història de la filosofia de 2n de Batxillerat, i de que es presenti a una última repesca de la matèria pendent de 1r de Batxillerat que tindrà lloc al mes de maig, al costat de la convocatòria extraordinària de la resta d'exàmens de 2n de Batxillerat.

 Els criteris d'avaluació d'ESO s'adapten a la implementació que el Centre va fer del nou Decret d'avaluació a l'ESO a l'avaluació final del Curs 2018-19.


g) La matèria Filosofia optativa de 4t d’ESO està subjecta a la mateixa pràctica quant a sistema de recuperació d'avaluacions i del propi curs que hem esmentat per a la matèria de 1r de Batxillerat de Filosofia i ciutadania, així com al mateix calendari de juny i de setembre que el Pla de Centre hagi establert per a aquella matèria.

h) A la matèria de Cultura i valors ètics a 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO es preveu el següent sistema de recuperació: tant a juny com a setembre, la prova final de recuperació de tot el curs consistirà en l'entrega del dossier de la feina realitzada durant tot el curs, que ha d'estar completa, precisa, correcta, ben organitzada i ben presentada. A la nota obtinguda segons el dossier que, com a màxim ha de ser la del 50% de l'aspecte cognitiu i d'hàbits, s'hi tindrà en compte el component actitudinal durant el curs que és l'altre 50% de la nota i matisa l'entrega del dossier. En qualsevol cas, en tant que recuperació, la nota final no superarà en cap cas la qualificació o nota de de 6.

FI

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada