CRITERIS 2022-23 - L'AVALUACIÓ AL NOU DECRET - JUNY 2022

 NOU CURRÍCULUM ESO I AVALUACIÓ (EXTRACTE DE LA PÀGINA 26) - JUNY 2022

Els criteris d'avaluació són el referent de l’avaluació. Es vinculen a les competències específiques de les àrees i matèries i indiquen l’assoliment dels aprenentatges de l'alumnat desenvolupats en les diferents situacions d’aprenentatge.

L'avaluació dels diferents àmbits del programa correspon a l'equip docent que imparteix els ensenyaments als alumnes del programa, coordinat pel tutor o tutora del grup del programa de diversificació curricular. Les decisions derivades de l'avaluació es prenen de manera col·legiada. L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes que cursen un programa de diversificació curricular té com a referent les competències específiques corresponents a les matèries integrades en els diferents àmbits, així com els criteris d'avaluació específics del programa, que es concreten en la programació del programa de diversificació curricular.

En el marc del currículum competencial, l'alumnat ha d'esdevenir part activa del seu procés d'aprenentatge. Cal promoure l'ús i l’elaboració de recursos, materials didàctics i instruments d’avaluació que promoguin la implicació i el compromís de l’alumnat facilitant l’autoregulació, la metacognició i el treball col·laboratiu.

Capítol 4. Avaluació

Article 22. L’avaluació dels aprenentatges

1. L'avaluació dels processos d’aprenentatge de l'alumnat en l’educació bàsica és un component essencial de l’aprenentatge de cada alumne o alumna i ha de formar part de la programació didàctica.

2. L’avaluació serà global, contínua i formativa, i tindrà en compte el grau de desenvolupament de les competències i el seu progrés en el conjunt dels processos d'aprenentatge, així com la variabilitat de l'aprenentatge de l'alumnat.

3. En el projecte educatiu de centre i de zona escolar rural, i en el marc de la seva autonomia, els centres educatius desenvoluparan i concretaran els criteris d’avaluació d’acord amb la normativa vigent i fixaran les mesures necessàries per atendre les necessitats educatives de tot l'alumnat.

4. Quan es detectin factors que dificulten el procés d’aprenentatge de l’alumnat o comprometin el seu avenç, es planificaran mesures i suports d’atenció educativa. Aquestes mesures i suports s'adoptaran en qualsevol moment del curs i estaran dirigides a garantir l'adquisició dels aprenentatges imprescindibles per continuar el procés educatiu. Si les dificultats de l'alumne o l’alumna persisteixen, es planificaran mesures i suports de diferents graus d’intensitat amb la col·laboració i assessorament del mestre o mestra d'educació especial, a l’educació primària, de l'especialitat d’orientació educativa a l’educació secundària, dels serveis educatius i d'altres professionals d'atenció educativa, si escau.

5. Els docents avaluaran tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament i la pròpia pràctica docent, amb vista a la millora.

6. L'avaluació ha de permetre que tant els docents, avaluació formativa, com els alumnes, avaluació formadora, puguin identificar els avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu i prendre les decisions oportunes per assolir les competències. Amb aquesta finalitat, l’alumnat ha de conèixer els objectius d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se l’avaluarà.

7. Es promourà l'ús generalitzat d'estratègies i instruments d'avaluació variats, i adequats, ajustats a les diferents situacions d'aprenentatge, que permetin la valoració dels aprenentatges de tot l'alumnat, tenint en compte la personalització dels aprenentatges, i permetent ajustar millor la resposta educativa a l'alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu.

8. L’equip docent dedicarà, de forma regular i continuada, un espai de coordinació per tal d’establir els aspectes sobre els aprenentatges que cal observar i els mecanismes per recollir la informació en relació amb el procés d’aprenentatge de l’alumnat. Cada docent disposarà d’un instrument de registre per recollir sistemàticament les observacions d’aquest procés.

9. Els centres educatius, per fer efectiu el compromís de l’alumnat i de les famílies en el procés d’aprenentatge, han d’informar de quins són els criteris d’avaluació que s’aplicaran en l’avaluació dels aprenentatges, per al pas de nivell i per a la promoció dels alumnes, atenent la normativa vigent i els principis establerts en el projecte educatiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada