DEURES D'ESTIU 2022 de Filosofia i Ètica


DEURES D'ESTIU 2022 FILOSOFIA I ÈTICA
A ENTREGAR A SETEMBRE

CULTURA I VALORS ÈTICS DE 1r, 2n, 3r  i 4t D'ESO


Cutura i valors ètics – Feina d'estiu de recuperació per a Setembre

1 ESO “Cultura i valors ètics”
-Entrega del dossier de tots els apunts i activitats fetes a classe
-Redacció de al menys una pàgina sobre els temes del curs

1ESO-A “Cultura i valors ètics”
-Entrega del dossier de tots els apunts i activitats fetes a classe
-Redacció de al menys una pàgina sobre els temes del curs

3 ESO “Cultura i valors ètics”
-Entrega del dossier de tots els apunts i activitats fetes a classe
-Redacció de al menys una pàgina sobre els temes del curs
4 ESO  “Cultura i valors ètics”
-Entrega del dossier de tots els apunts i activitats fetes a classe
-Redacció d'una pàgina i mitja sobre un dels temes del cursFILOSOFIA OPTATIVA DE 4T D'ESO

-Entrega del dossier de tots els apunts i activitats fetes a classe
-Redacció de al menys una pàgina sobre els temes del curs1 BATXILLERAT FILOSOFIA 

Treball sobre el text de KANT, Immanuel: Què és Il·lustració? El podeu trobar al següent enllaç.
http://elpatimentdelescarabat.balearweb.net/get/KANT%20ilustracio%20que%20es%20CORREGIT%20DejaVu.pdf

Descarregue-lo i imprimiu-lo.

  
Per començar

Fes un resum de les següents parts indicades del llibre de text: unitat 2 pàgines 48-50 i 54, unitat 3 pàgines 67-71, unitat 4 pàgines 93 i 98-99, unitat 5 pàgines 116-118, unitat 6 pàgines 141-146, unitat 7 pàgines 156-161, unitat 8 pàgines 187-190 i unitat 9 pàgines 204-207, 212-215 i 219

Treballar el text

Per tal de poder resoldre adequadament les següents qüestions caldrà una lectura acurada del text proposat. A més, necessitaràs consultar els teus apunts del curs i ampliar aquesta informació amb els següents recursos:
 • Les pàgines web: alcoberro.info, wikisofia.cat, webdianoia.com.
 • Els canals de youtube: Unboxing Philosophy i Adictos a la Filosofia.
Caldrà que a la webgrafia consti les diferents dates de consulta de cada pàgina web i dels canals de youtube, a més de les noves entrades que es vagin utilitzant per a fer el treball.

 1. Busca informació sobre el filòsof I. Kant.
 2. Exposa les idees principals d’aquest text.
 3. Explica què vol dir l’autor amb la següent frase: Si ahora nos preguntamos: ¿es que vivimos en una epoca ilustrada? la respuesta será: no, pero sí en una época de ilustración.
 4. Relaciona/compara aquest text de I. Kant amb la filosofia de Plató.
 5. A partir de les idees exposades en Què és la il·lustració?: explica quin canvi trobes pel que fa a la visió sobre l’ésser humà respecte de filosofies anteriors, com ara les medievals.
 6. Explica quina creus que hauria estat la crítica de F. Nietzsche a aquest text de I. Kant?
 7. Explica quina penses que hauria estat la crítica de K. Marx a aquest text de I. Kant?
 8. Explica quina penses que hauria estat la crítica de Habermas a aquest text de I. Kant?
 9. Busca informació en relació a la concepció de la societat per diversos filòsofs de la Il·lustració. Escull-ne 2 i compara’ls amb allò que diu I. Kant en el text treballat (justifica la tria i la comparació).
 10. Cerca 3 paral·lelismes de les teories de Kant en l’actualitat política i social.
 11. Vocabulari. Cerca 5 conceptes fonamentals del text i defineix-los en 15 paraules.


Treball sobre La Il·lustració - 1r Bat. Nocturn


Treball: Què és la Il·lustració? (1784) Kant.
Preguntes de comprensió lectora:
 1. Busca la definició d’Il·lustració i minoria d’edat.
 2. Quines són les causes de la minoria d’edat en els homes?
 3. Quins són els interessos que mantenen als homes en la minoria d’edat?
 4. Quines són les dificultats que té l’individu per alliberar-se de la minoria d’edat?
 5. Quina importància té la llibertat d’expressió per a la il·lustració?
 6. La il·lustració segons Kant només requereix de la condició de llibertat entesa com a ús públic de la raó en tots els àmbits. Què vol dir Kant amb “ús públic de la raó”?
 7. En canvi, segons Kant, l’ús privat de la raó ha de tenir uns límits ben definits. Què vol dir Kant amb “ús privat de la raó”? Quins són aquests límits?
 8. Explica l’ús públic i privat de la raó en els casos de l’oficial de l’exercit, el ciutadà que paga els seus impostos i el pastor religiós.
 9. Què és el que determina que una norma pugui arribar a convertir-se en llei dins una comunitat?
 10. Què vol dir: “vivim en una època d’il·lustració però no en una època il·lustrada”?
 11. Quins perills suposa l’excés de llibertat, segons Kant?
Relació amb altres autors:
 1. Al text hi ha moltes referències al mite de la caverna de Plató, per exemple: “les manilles d’una minoria d’edat permanent”. Fes una relació entre el text i el mite.
 2. La constitució republicana proposada per Kant pren elements de Rousseau, Hobbes i Locke. Fes una relació entre autors.
 3. Hi ha una enorme diferència entre Kant i les idees revolucionaries que exposarà més endavant Marx. Fes una comparativa entre els dos autors.
 4. El filòsof J.G.Hamann (1730-1788) va ser molt crític amb la distinció kantiana de l’ús públic i privat de la raó doncs limitava molt el “sapere aude” del principi del text. Comenta la següent frase de Hamann: “Per a que em serveix el vestit de festa de la llibertat, si a casa haig de portar el davantal de l’esclavitud” .
 5. Un altra tema important del text és la defensa a la tolerància religiosa. Busca el nom de les obres de Locke i Voltaire que tracten el mateix tema. Després, explica la paradoxa de la tolerància de Popper i raona sobre si s’ha de ser tolerant fins i tot amb els que no accepten la tolerància.
 6. Creus que el text de Kant pot servir per justificar un govern tecnòcrata? Et sembla una bona solució per a les democràcies actuals? Articula arguments crítics des de la perspectiva de la raó instrumental de l’Escola de Frankfurt.
Expressió escrita:
Un cop tinguis totes les preguntes respostes. Aquestes et serviran de guió per a començar a fer el veritable treball. Es tracta de fer una petita ressenya del text (extensió màxima 4 fulles).
Coses a tenir en compte:
Vigila l’expressió escrita
Ortografia
Presentació (domini del processador de textos: marges, corrector, tot amb la mateixa font i interlineat)
Recorda que la ressenya ha de tenir una bibliografia.
Criteris de correcció:
Comprensió lectora (30%)
Relació amb altres autors (45%)
Expressió escrita, ortografia i cites(20%)
Domini del processador de textos (5%)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada