"Millorar" nota (criteris)


DEPARTAMENT DE FILOSOFIA
Examen de millora de la nota de final de curs
Criteris i estructura de la prova

1) Tot alumne matriculat té dret a sol·licitar-la al Dept de Filosofia a través del seu professor/a.
2) La millora de nota de final de curs en totes les matèries que depenen del Departament de Filosofia, consisteix en optar a pujar la nota d’un punt màxim sobre la qualificació mitjana de final de curs encara no arrodonida (o d'aquells decimals per sota d'un punt que es puguin arrodonir a l'alça).
3) No es poden presentar a l'examen de millora:
a) Aquells alumnes que han tingut al menys una amonestació (de caràcter general, tant sigui per faltes acumulades, d’assistència, per ús de mòbil, etc., o que hagi pogut ser cursada per qualsevol professor del Centre).

b) Aquells alumnes a qui repetidament s'hagi hagut de cridar l'atenció per xerrar a classe i distreure's o fer feines d'altres matèries (actitud a l'aula).
c) Aquells alumnes que tinguin el 20%, o més, de faltes d’assistència de tot el curs no justificades.
d) Aquells alumnes que no hagin fet les lectures obligatòries prescriptives durant el curs.
e) Aquells alumnes que no hagin complimentat totes les entregues parcials de comentaris, treballs, deures, etc. que s'hagin anat requerint al llarg del curs.
4) L'examen consisteix en escriure una dissertació d'unes 900 paraules (unes 90 línies o 3 pàgines), sobre un tema proposat relacionat amb la matèria del curs. En ella hi han d’estar implicats els autors vistos al llarg del curs, a sigui amb citacions com en arguments i exemples, i a més s'hi ha d'utilitzar la terminologia filosòfica adient amb abundància i consignant, si escau, el concepte en l'idioma original.

5) L'examen es realitzarà el mateix dia i a la mateixa hora que l’examen de suficiència o de recuperació d'una avaluació o de tot el curs (setmana de recuperacions i suficiència de maig a 2n de bat i a juny a 1r de bat i ESO).
6) Com a prova de maduresa i d'esforç de final de curs, els criteris per avaluar són: a) Desenvolupar una posició teòrica i posar-hi exemples relacionats i raonats, b) Muntar un discurs estructurat i coherent, amb introducció, exposició, comparacions i conclusió, c) Capacitat argumentativa, i clara i correcta exposició escrita.
7) Prèvia consideració de la petició realitzada i segons els criteris més amunt esmentats, l’alumne serà informat de l’ acceptació a accedir a l’examen de millora.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada